วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่องานวิจัย
ผู้แต่ง มนต์ชิตา บุปผาคำ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สาขา การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา 2544
สำนักพิมพ์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปีที่พิมพ์ 2545
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทราบ
1. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ถึงการปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน
2. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ถึงการปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน แตกต่างกันหรือไม่
3. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ถึงการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน
4. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ถึงการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน แตกต่างกันหรือไม่
5. กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตามแนวคิดของฟิลลิป คอทเลอร์ ( Philip Kotler ) และ เฮอร์เบิร์ท เอ ไซมอน ( Herbert A. Simon ) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 242 โรงเรียน มีผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทละ 484 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 968 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที ( t-test) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความเห็นของผู้บริหารถึงการปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติ เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
2. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ถึงการปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน แตกต่างกัน
3. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ถึงการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
4. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ถึงการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน แตกต่างกัน
5. กลยุทธ์การตลาดทุกกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ , ราคา , การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาและบริการต่างๆ อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถ มีความรักและเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี สามารถจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
เอกสารอ้างอิง
มนต์ชิตา บุปผาคำ.(2545).กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร:สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
สรุปผลการค้นคว้า
1. ได้ทราบแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลบทคัดย่อ/งานวิจัย
2. ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์การทำงานวิจัย
3. ได้ทราบถึงรูปแบบการทำงานวิจัย
4. ได้ทราบถึงวิธีการดำเนินการทำงานวิจัย
5. ได้ทราบถึงแนวคิด วิธีการนำทฤษฎีไปใช้ และบทสรุปการทำงานวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น